• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png

Науково-дослідна база кафедри

На кафедрі функціонує наукова діалектологічна школа професора Миколи Никончука. Під керівництвом ученого захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тепер його учні продовжують розпочаті наставником студії з вивчення поліських говорів. В. М. Мойсієнко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних «Північне наріччя української мови у XVI-XVII ст. Фонетика» (2006), очолює науковий Північноукраїнський діалектологічний центр імені М. В. Никончука. Стараннями науковців Центру впродовж 15-ти років виходить науковий фаховий збірник «Волинь-Житомирщина» (наразі опубліковано 26 випусків).

Зусиллями доцента Валентини Конобродської було створено науковий Центр етнолінгвістичних досліджень, який нині очолює доцент М. В. Шарапа. Науковці Центру працюють над проблемою дослідження традиційної духовної культури Середнього Полісся в етнолінгвістичному аспекті, а також загальних і теоретичних проблем етнолінгвістики. Водночас науковий колектив бере участь у реалізації міжнародних (українсько-польських) наукових проектів «Етнолінгвістичнй атлас Побужжя», «Мова і культура єврорегіону Бугу».

З ініціативи Інституту української мови НАН України зусиллями В.Л. Конобродської створена й працює наукова школа-семінар "Актуальні проблеми етнолінгвістики", у роботі якої, крім постійних беруть учать запрошені лектори з українських (Житомир, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Глухів, Харків, Донецьк, Вінниця, Умань) та зарубіжних (Польща, Сербія, Росія, Біллорусь, та ін.) вищих навчальних закладів та наукових центрів, а також стажисти та слухачі. Упродовж 2005-2007 рр. проведено три сесії школи-семінару. Науковий колектив Центру підтримує різнопланові наукові міжрегіональні та міжнародні звязки з науковими центрами та ВНЗ України й слов'янського світу (Росія, Білорусь, Польща, Сербія та ін.)

Результати дослідження науковців Центру опубліковано у вигляді статей, а також монографій, збірників матеріалів та словників в українських та зарубіжних збірниках наукових праць (у т. ч. і в таких авторитетних виданнях як «Rozprawy slawistyczne» (Люблін), «Etnolingwistyka» (Люблін), «Кодови словенских култура» (Белград), «Славяноведение» (Москва), «Живая старина» (Москва). У центрі здійснюється підготовка й видання спеціального всеукраїнського збірника наукових праць «Етнолінгвістичні студії» (відповідальний редактор — Валентина Конородська). Створено й видано перший в Україні навчальний посібник з етнолінгвістики (на допомогу молодим дослідникам) (Валентина Конобродська. Курсова і дипломна робота з етнолінгвістики: Навчальний посібник. — Житомир, 2003. — 236 с.), перший в Україні етнолінгвістичний атлас та монографічний опис одного з явищ традиційної народної духовної культури (Валентина Конобродська. Поліський поховальний і поминальні обряди. — Т. 1. — Етнолінгвістичні студії. — Житомир, 2007. — 356 с.).

Професор В. М. Мойсієнко та доцент В. Л. Конобродська опублікували перші за історію кафедри теоретичні монографії «Фонетична система українських поліських говорів у XVI-XVII ст.» (2006), «Поліський поховальний і поминальні обряди» (2007), які рекомендовані до друку вченою радою Інституту української мови НАН України. Протягом останніх десяти років В. М. Мойсієнко підготував і видав низку пам’яток української мови: «Гисторія Г. Граб’янки» (2001); "Актова книга Житомирського уряду 1611 р. /у співавторстві з А. Матвієнко/ (2002); «Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. (2004); «Ключ царства небесного Г. Смотрицького» /у співавторстві з В. Німчуком/ (2006); «Луцька замкова книга 1560-1561 рр.» /у співавторстві з В. Поліщуком/ (2013).

Доцент Г. І. Гримашевич опублікувала «Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок» (2002), доцент Г. М. Доброльожа — словник фразеологізмів «Рідне слово як золотий ключ» (2003).

Науковці кафедри неодноразово отримували державне фінансування проектів «Північноукраїнське наріччя у ХVІ-ХVІІ ст.» (наук. керівник В. М. Мойсієнко), «Реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Середнього Полісся як частини загальнослов’янського мовно-культурного ландшафту» (наук. керівники П. Ю. Гриценко, В. Л. Конобродська) та виборювали міжнародні гранти за наукові проекти. Професор В. М. Мойсієнко та доцент В. Л. Конобродська тричі (2004, 2006, 2007) отримували короткотерміновий грант Американської ради наукових товариств.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри

-синхронічна та діахронічна діалектологія;
-історія української мови;
-етнолінгвістика;
-граматика;
-лінгвостилістика;
-методика викладання української мови в школі та вищих навчальних закладах.