• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png

Історія кафедри

Кафедру української мови було створено в 1929 році. У різні роки її очолювали І. Г. Марченко, доценти Т. В. Баймут, М. М. Богдан. З 1973 до 2001 року нею завідували: професор М. В. Никончук, з 2001 до 2003 — доцент В. М. Мойсієнко, з 2003 до 2013 — доцент Г. І. Гримашевич. Від 2013 року кафедру очолює професор В. М. Мойсієнко. За період функціонування кафедри знання з української мови студентам передавали викладачі: Є. М. Кудрицький, М. У. Каранська, М. В. Кравчук, Н. А. Титаренко, О. Ю. Цілинко, Л. І. Бондарчук, К. Я. Климова, М. М. Богдан, О. М. Никончук, М. В. Никончук, В. В. Власенко, П. Ф. Романюк, В. Л. Конобродська, Т. Є Недашківська та інші.


Дисципліни кафедри

1. Вступ до мовознавства

Дисципліна: Вступ до мовознавства.

Статус: нормативна.

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.

Мета: формування в майбутніх філологів системи пропедевтичних знань із основних теоретичних питань сучасної лінгвістики, що дає можливість підготувати першокурсників до свідомого подальшого сприйняття дисциплін лінгвістичного циклу.

Завдання: забезпечити оволодіння методологічними основами вітчизняного та зарубіжного мовознавства; ознайомити студентів із основними поняттями й термінами, якими оперує мовознавство; підготувати першокурсників до слухання спеціальних лінгвістичних дисциплін, які вони будуть вивчати; сформувати наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку і функціонування, властивих їй структурних одиниць; підготувати студентів до самостійного аналізу мовного матеріалу.

Зміст дисципліни: предмет і завдання мовознавчої науки; мова як суспільне явище; функції мови; мова і мовлення; мова і мислення; класифікації мов; методи лінгвістичних досліджень; проблема походження мови; виникнення і розвиток письма; система і структура мови.

Викладацький склад: Дяченко Н. М. – канд. філол. наук, доцент кафедри української мови.

Тривалість: 4 кредити ECTS / 120 годин – 19 тижнів, 3,5 годин на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (17), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.2. Вступ до слов’янської філології
3. Ділова українська мова
4. Етнолінгвістика
5. Загальне мовознавство
6. Історична граматика української мови
7. Історія української літературної мови
8. Історія української мови
9. Культура мови. Стилістика
10. Лінгвістичний аналіз тексту
11. Лінгвоаналіз
12. Основи прикладної лінгвістики
13. Практикум з української мови

14. Практичний курс української мови

Дисципліна: Практичний курс української мови

Статус: нормативна.

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр.

Мета: формування в майбутніх викладачів системи лінгвістичних знань із морфології сучасної української літературної мови, вироблення в них чітко сформованих умінь і навичок вільного володіння граматичними, морфологічними і лексичними нормами літературної мови.

Завдання: дати студентам глибокі теоретичні знання і виробити практичні навички з усіх складових розділів сучасної української літературної мови, розширити лінгвістичний кругозір, удосконалити мовну підготовку майбутніх учителів. Студенти повинні досконало оволодіти граматичними, словотвірними, лексичними нормами сучасної української літературної мови, вміти правильно і логічно висловлювати свої думки.

Зміст дисципліни: Українська мова. Історія, розвиток, місце серед інших слов‘янських мов. Лексика української мови. Фразеологія. Лексикографія. Морфемне членування слів, особливості словотвору. Лексичні та граматичні ознаки частин мови. Синтаксис словосполучення, простого речення, простого ускладненого речення, різних типів складних речень.

Викладацький склад: Доброльожа Г.М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови.

Тривалість: 3 кредити ECTS / 90 год. – 16 тижнів, 2,5 години на тиждень.

Оцінювання: поточне оцінювання (22), модульний контроль (0), підсумковий контроль – екзамен.15. Проблеми сучасної діалектології
16. Старослов’янська мова
17. Стилістика
18. Сучасна українська літературна мова
19. Сучасна українська літературна мова. Морфологія
20. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово, прислівник
21. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Іменні частини мови
22. Теорія, історія, методи мовознавства
23. Узагальнюючий курс сучасної української літературної мови
24. Українська діалектологія
25. Українська мова за професійним спрямуванням
26. Український діалектогенез
27. Український правопис