• holovna.jpg
  • pro kafedru.jpg
  • sklad.jpg
  • metod.jpg
  • nauka.jpg
  • konf.jpg
  • public.jpg
  • project.jpg
  • centre.jpg
  • student.jpg

  • zdu.png

2015 рік

Гримашевич Галина Іванівна

1. Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини.
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 205-208. ISSN 2220-7996
2. Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами текстів із північноукраїнського наріччя).
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 48-55. ISSN 2220-7996

Доброльожа Галина Миронівна

1. Вигукові фразеологізми як відображення світобачення та етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся).
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 152-158. ISSN 2220-7996

Мойсієнко Віктор Михайлович

1. Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі
Український глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції. pp. 144-165. ISBN 978-966-655-795-0

Титаренко Валентина Миколаївна

1. Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст.
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 109-115. ISSN 2220-7996

Шарапа Марина Василівна

1. Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості).
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 159-164. ISSN 2220-7996

Яценко Сергій Адамович

1. Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід).
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 121-126. ISSN 2220-7996

Ящук Леся Валеріївна

1. Слов’янські особові імена Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст.
Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 187-194. ISSN 2220-7996

2014 рік

Вольська Юлія Вікторівна

1. Дуплексив як член речення з подвійними синтаксичними відношеннями.
Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3). pp. 83-84.
2. Опосередкований підрядний зв’язок у структурі неелементарних простих речень.
Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (1). pp. 236-237.

Гримашевич Галина Іванівна

1. Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська діалектологія».
Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (10). pp. 83-87.
2. Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту.
Українська мова (4). pp. 155-160.
3. Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах.
Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки (7 (320). pp. 21-25.
4. Система українського числівника ХVІ – ХVІІ ст.
Писемні пам’ятки: від картотеки до словника (1). pp. 210-239.
5. Ступенювання прислівників в українських діалектах.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 31-33.
6. Сучасна морфемологічна термінологія (І).
Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 16-21.
7. Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті.
Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] (1). pp. 141-144.
8. Транспозиція адвербіативів у поетичних творах Т. Шевченка.
Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць (5). pp. 9-15.
9. Функціонування прислівників у поетичній творчості Т. Г. Шевченка.
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 187-190. ISSN 2076-6173

Доброльожа Галина Миронівна

1. Концепти тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка і в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект.
Філологічний вісник (5). pp. 19-26.

Дяченко Наталія Миколаївна

1. Формування мовної компетентості студентів під час викладання курсу «Вступ до мовознавства».
Методичний пошук (1). pp. 103-110.

Ящук Леся Валеріївна

1. Описові способи ідентифікації особи на Житомирщині ХVІ – ХVІІ ст. (чоловічі іменування).
Студії з ономастики та етимології (1). pp. 134-150.
2. Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх імёнаў і сямейна-родавых паняццяў. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2013. 440 с.
Студії з ономастики та етимології (1). pp. 242-251.